එකමත් එක

කතාවකට වැඩි යමක්!


සඳ උත්පලාවී කවි බ්ලොග් එක හා එක්වන ඔබට දැන්  කෙටි කතා සහ නවකතා සමඟ එක්වීමට "එකමත් එක"-කතාවකට වැඩි යමක්.
.....මම  සඳ උත්පලාවී.....

Powered by Blogger.

Followers